Dienstenwijzer Autotrust

Inleiding

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten/particulieren. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

Wie zijn wij?

Autotrust Europe B.V. is opgericht op 11-04-2007 en telt ongeveer 25 medewerkers. Wij richten ons met name op het verlenen van informatie- en risicomanagementdiensten, het verlenen van claims services en het verrichten van technische keuringen in de autobranche. Onze adresgegevens zijn: Borgstee 15, 9403 TS ASSEN.

Wat doen wij?

Algemeen

Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Specifiek

Autotrust is een gevolmachtigde agent en mag verzekeringen verkopen en schades behandelen namens de verzekeraar. Wij verkopen garantieverzekeringen aan zowel consumenten/particulieren als bedrijven en bemiddelen daarmee tussen de verzekeraar en verzekerde:

Als consument/particulier sluit u rechtstreeks via ons een garantieverzekering af. Met deze garantieverzekering verzekert u zich tegen het financieel nadeel voortvloeiende uit defecten of andere extra kosten die u moet maken als gevolg van een gedekt evenement. Als bedrijf sluit u rechtstreeks via ons een garantieverzekering. Met deze garantieverzekering verzekert u zich tegen het financieel nadeel voortvloeiende uit de door u afgegeven garantie. Voor de afhandeling van een claim onderhouden wij rechtstreeks contact met uw klant; deze is de begunstigde onder de polis.

In beide gevallen geldt dat de dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

 1. Autotrust kan u informeren en adviseren over het verzekeringsproduct dat u kan kiezen.
 2. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen en wijzigingen doorgeven met betrekking tot de afgesloten polissen.
 3. Mocht u schade ondervinden dan toetst de Autotrust claimafdeling of er dekking onder de polis is en informeert u hoe verder te handelen.

 

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

 1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
 3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk is of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achter aan en zullen het zo nodig laten corrigeren.
 4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij u deze ook schriftelijk per post of e-mail aan ons te bevestigen.
 5. Dat u defecten bij de eerste signalen aan ons meldt. Dit om verergering te voorkomen en om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

Koop op afstand

Op iedere particuliere aanvraag en/of afsluiting van een schadeverzekering (zorgverzekering of consumptief krediet) die via telefoon of internet tot stand komt, is een bedenktijd van toepassing.

 1. U heeft de mogelijkheid deze polis te beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van de documenten (cooling off periode). In dat geval ontvangt u de volledige premie en eventueel in rekening gebrachte kosten terug mits u in die periode de auto niet heeft gebruikt, geen claim heeft gemaakt, niet van plan bent een claim in te dienen, of anderszins een beroep op de polis heeft gedaan of wilt doen.
 2. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één maand of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is afgesproken dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Als u van dit 'bedenkrecht' gebruikmaakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.
 3. Wilt u gebruik maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken.
 4. Als u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, en er zijn al kosten gemaakt om de verzekering te sluiten, dan is het mogelijk dat wij en de verzekeraar aan u een vergoeding vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor het overschrijven van een verzekering en andere administratieve handelingen.

Onze bereikbaarheid

 1. Voor het melden van defecten zijn wij te bereiken op het nummer 0592-340018.
 2. Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur geopend.
 3. Op elk moment van de dag kunt u een claim melden via onze website www.autotrust.nl/claims
 4. In verband met de genoemde redenen in de garantievoorwaarden worden alle telefoongesprekken opgenomen.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat particuliere klanten een automatische incasso afgeven, waarbij de premie ineens of in termijnen wordt voldaan. Zakelijke klanten betalen per factuur welke factuur periodiek wordt verstuurd. Als hiervan wordt afgeweken maken wij daarover vooraf een schriftelijke afspraak.

Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen

 1. Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigde agent voor zowel Lloyd’s of Londen als voor Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. Een gevolmachtigde agent is een professionele dienstverlener, die de bevoegdheid heeft om uit naam van een verzekeraar verzekeringen te sluiten en schaden te regelen. Op deze terreinen verricht de gevolmachtigde agent vrijwel alle werkzaamheden en handelingen die een verzekeraar ook uitvoert. U kunt hierbij denken aan acceptatie van verzekeringen, administratie, wijziging en mutatie, verlenging, schadebehandeling, incasso van premie en beoordeling en uitbetaling van schades. Maar de gevolmachtigde agent draagt niet de financiële risico’s, want deze blijven liggen bij de verzekeraar als volmachtgever. Dit is wettelijk zo geregeld.
 2. Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. is vrijgesteld van prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
 3. De verplichtingen van verzekeraars zijn uitsluitend beperkt tot de omvang van hun individuele inschrijvingen en niet voor de inschrijving van elk co-assuradeur die om welke reden dan ook niet alle of een deel van zijn verplichtingen voldoet. LS 1001 (insurance)08-94
 4. Autotrust Europe B.V. heeft 100% belang in Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit heeft geen invloed op de bedrijfsvoering.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12019198. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
 2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 22064025.
 3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.013633.
 4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie

 1. Onze verzekeringen worden nooit stilzwijgend verlengd. Bij ons sluit u altijd een verzekering met een vooraf bepaalde termijn. 
 2. In geval van koop op afstand heeft u de mogelijkheid de polis te beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van de documenten (cooling off periode). 
 3. De polis is tussentijds niet opzegbaar. 
 4. Bij teniet gaan van de auto heeft u de mogelijkheid de polis te beëindigen. Wij restitueren de premie vanaf het moment van tenietgaan als wij het vrijwaringsbewijs binnen één maand hebben ontvangen. Ontvangen wij het vrijwaringsbewijs later, dan vindt restitutie plaats vanaf de dag dat de vrijwaring bij ons binnen is. 
 5. Bij verkoop heeft u de mogelijkheid de garantie over te sluiten naar de nieuwe eigenaar.

Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze klachtenregeling is als volgt:

 1. In geval u het niet eens bent met het ingenomen standpunt, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Wij behandelen uw klacht volgens de voorschriften van de Autoriteit Financiële dienstverlening (AFM). Om een klacht in te dienen stuurt u een brief aan Autotrust Europe BV, Klachten en Geschillen. Postbus 930, 9400 AX, Assen. U mag ook een e-mail sturen aan service@autotrust.nl of telefonisch contact opnemen met Autotrust via 0592-340018. Autotrust is bovendien aangesloten bij het onafhankelijk klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. U kunt hier terecht indien u er met Autotrust niet mocht uitkomen.
 2. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
 3. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is.
 4. Binnen zes weken (bij eenvoudige klachten), dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) na indiening van uw klacht, ontvangt u een schriftelijke inhoudelijke reactie.
 5. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hierover tijdig -met redenen omkleed geïnformeerd.
 6. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD):

Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 https://www.kifid.nl

Let wel! KiFiD neemt een klacht pas in behandeling nadat deze eerst is voorgelegd aan de financiële dienstverlener.

U kunt er ook voor kiezen om een rechter over uw geschil te laten beslissen. Als u het geschil al aan een geschillencommissie hebt voorgelegd, dan beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk. Op alle overeenkomsten met Autotrust is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van Autotrust.

 

 1. 12-12-2017/0.3

Volgnummer 0.3, opgesteld te Assen op 12-12-2017