Dienstenwijzer Autotrust 

Wie zijn wij?
Autotrust Europe B.V. is opgericht in april 2007 en richt zich met name op het verlenen van informatie- en risicomanagementdiensten en het verlenen van claims services.

Adresgegevens:
Autotrust Europe B.V.
Borgstee 15
9403 TS ASSEN

Wat doen wij?
Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor Autotrust Verzekeringsmaatschappij NV. Een gevolmachtigde agent is een professionele dienstverlener, die de bevoegdheid heeft om uit naam van een verzekeraar verzekeringen te sluiten en schaden te regelen. Op deze terreinen verricht de gevolmachtigde agent vrijwel alle werkzaamheden en handelingen die een verzekeraar ook uitvoert. U kunt hierbij denken aan acceptatie van verzekeringen, administratie, wijziging en mutatie, verlenging, schadebehandeling, incasso van premie en beoordeling en uitbetaling van schades. Echter, de gevolmachtigde agent draagt niet de financiële risico’s, want deze blijven liggen bij de verzekeraar als volmachtgever. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt zowel particulier als zakelijk een garantieverzekering via ons afsluiten:

- Als particulier sluit u rechtstreeks via ons een garantieverzekering af. Hiermee verzekert u zich tegen het financieel nadeel dat voortvloeit uit defecten of andere extra kosten die u moet maken als gevolg van een gedekt evenement.
- Als bedrijf sluit u rechtstreeks via ons een garantieverzekering af. Hiermee verzekert u zich tegen het financieel nadeel dat voortvloeit uit de door u afgegeven garantie. Voor de afhandeling van een claim onderhouden wij rechtstreeks contact met uw klant; deze is de medebegunstigde onder de garantie.

In beide gevallen geldt dat de dekking wordt bepaald aan de hand van de voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Mocht u schade ondervinden dan toetst de Autotrust claimafdeling of er dekking onder de garantie is en informeert u hoe verder te handelen.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of gedeeltelijk te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen? Klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk is of onjuist is weergegeven, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Indien nodig kunnen wij de onjuiste gegevens corrigeren.
4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij u deze ook schriftelijk per post of e-mail aan ons te bevestigen.
5. Defecten dienen bij de eerste signalen aan ons gemeld te worden. Dit om verergering te voorkomen en u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

Koop op afstand
Op iedere particuliere aanvraag en/of afsluiting van een garantieverzekering die via telefoon of internet tot stand komt, is een bedenktijd van toepassing. Als u als particulier rechtstreeks bij ons via internet of telefonisch een garantieverzekering heeft afgesloten heet dat koop op afstand. Bij koop op afstand geldt het volgende:

1. U heeft de mogelijkheid deze garantie te beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van de documenten (cooling off periode). In dat geval ontvangt u de volledige premie en eventueel in rekening gebrachte kosten terug mits u in die periode de auto niet heeft gebruikt, geen claim heeft gemaakt, niet van plan bent een claim in te dienen, of anderszins een beroep op de garantie heeft gedaan of wilt doen.
2. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één maand of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is afgesproken dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Als u van dit 'bedenkrecht' gebruikmaakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.
3. Wilt u gebruik maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken.
4. Als u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, en er zijn al kosten gemaakt om de verzekering te sluiten, dan is het mogelijk dat wij en de verzekeraar aan u een vergoeding vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor het overschrijven van een verzekering en andere administratieve handelingen.
5. Bij verkoop heeft u de mogelijkheid de garantie over te sluiten naar de nieuwe eigenaar.

Onze bereikbaarheid

1. Op elk moment van de dag kunt u een claim melden via onze website www.autotrust.nl/claims
2. Voor algemene informatie zijn wij te bereiken op het nummer 0592-340018. Op werkdagen zijn wij van 08.30 tot 17.00 uur geopend.
3. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen:

- Ter verificatie van en ter onderzoek naar opdrachten en transacties;
- Voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen;
- Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of een letterlijke weergave van het gesprek te ontvangen.

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat particuliere klanten een automatische incasso afgeven, waarbij de premie in één keer of in termijnen wordt voldaan. Zakelijke klanten betalen per factuur welke periodiek wordt verstuurd. Als hiervan wordt afgeweken maken wij daarover vooraf een schriftelijke afspraak.

Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen:

1. Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigde agent voor Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V.
2. Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. is vrijgesteld van prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
3. De verplichtingen van verzekeraars zijn uitsluitend beperkt tot de omvang van hun individuele inschrijvingen en niet voor de inschrijving van elk co-assuradeur die, om welke reden dan ook, niet aan alle of een deel van zijn verplichtingen voldoet. LS 1001 (insurance)08-94
4. Autotrust Europe B.V. heeft 100% belang in Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit heeft geen invloed op de bedrijfsvoering.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Onze kwaliteit

- Ons kantoor heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12019198. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
- Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 22064025.
- Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.013633.
- Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie

1. Onze garanties worden nooit stilzwijgend verlengd. Bij ons sluit u altijd een garantie met een vooraf bepaalde termijn. 
2. In geval van koop op afstand heeft u de mogelijkheid de garantie te beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van de documenten (cooling off periode). 
3. De garantie is tussentijds niet opzegbaar. 
4. Bij teniet gaan van de auto heeft u de mogelijkheid de garantie te beëindigen. Wij restitueren de premie vanaf het moment van tenietgaan als wij het vrijwaringsbewijs binnen één maand hebben ontvangen. Ontvangen wij het vrijwaringsbewijs later, dan vindt restitutie plaats vanaf de dag dat de vrijwaring bij ons binnen is. 

Klachten?
Autotrust streeft er naar zich maximaal in te zetten om uw zaken zo goed mogelijk te behandelen en u naar alle tevredenheid te helpen. Indien u niet tevreden bent over een product of service van Autotrust vragen wij u onze interne klachtenprocedure te volgen, zodat uw klacht op adequate wijze behandeld kan worden.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Als u een klacht heeft over een afhandeling, de informatievoorziening met betrekking tot onze dienstverlening of onze werkwijze dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Een klacht over iets dat al langer geleden is gebeurd, is soms lastiger om te behandelen. Om u klacht zo goed mogelijk af te handelen raden wij u daarom aan de klacht, het liefst binnen 1 maand, kenbaar te maken op de volgende wijze:

Per brief of e-mail onder vermelding van de volgende gegevens:

- naam
- adres
- kenteken
- nummer garantiecertificaat
- dossiernummer van de klacht (indien u deze ontvangen heeft)

Stuur uw klacht naar:

Autotrust Europe B.V.
Klachtenafhandeling
Postbus 930
9400 AK ASSEN

Of:

service@autotrust.nl
onder vermelding van ‘interne klacht’ in het onderwerp van de mail.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
2. U ontvangt een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is.
3. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten).
4. Indien dit termijn niet haalbaar is dan wordt u hierover tijdig – met redenen omkleed – geïnformeerd.
5. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mocht uw garantie een verzekerd product zijn en wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Echter, u kunt pas terecht bij het KiFiD nadat u de interne klachtenprocedure van Autotrust heeft doorlopen. Het aansluitnummer van Autotrust bij het KiFiD is 300.013633.

Klachteninstituut Financiële Dienstverleninig (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-3552248
W: http://www.kifid.nl

U kunt er ook voor kiezen om een rechter over uw geschil te laten beslissen. Als u het geschil al aan een geschillencommissie hebt voorgelegd, dan beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk. Op alle overeenkomsten met Autotrust is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van Autotrust.

 

 

28-12-2018/0.4
Volgnummer 0.4, opgesteld te Assen op 2-12-2018