Disclaimer Autotrust

Autotrust Europe B.V. (Kamer van Koophandel: 22064025), hierna te noemen Autotrust, verleent u hierbij toegang tot Autotrust ("www.autotrust.nl") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Autotrust behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

De inhoud van de website kan van tijd tot tijd wijzigen. Autotrust is niet aansprakelijk voor enige gevolgen hiervan.

Autotrust spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Autotrust.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Autotrust niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor de inhoud van websites waarvoor op de website van Autotrust hyperlinks naar diensten van derden zijn opgenomen, is Autotrust niet aansprakelijk. Autotrust is niet aansprakelijk jegens wie dan ook met betrekking tot schades, verliezen of vorderingen van welke aard dan ook, ongeacht hoe deze zijn ontstaan, met betrekking tot toegang tot of gebruik van de inhoud van deze site. In geen geval is Autotrust aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of welke andere soorten van schadevergoeding dan ook, daaronder begrepen, -zonder dat dit een beperking inhoudt- schadevergoeding wegens verlies van gebruik of gegeven of wegens winstderving, ongeacht de grond waarop een rechtsvordering wordt ingesteld, daaronder begrepen -zonder dat dit een beperking inhoudt- uit overeenkomst of wegens nalatigheid of enige andere vorm van onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik het kopiëren of het afbeelden van de inhoud.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autotrust.

De inhoud van de website is beschikbaar en u bent vrij om het werk te delen, te kopiëren en te verspreiden, door te geven via elk medium of bestandsformaat.

Het is niet toegestaan om het werk te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken, of te gebruiken voor commerciële doeleinden ter promotie anders dan ter promotie voor Autotrust of gelieerde bedrijven.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.